Indoor Arena: 10.00am

Class 1 – 20cm

Class 2 – 30cm

Class 3 – 30cm pairs

Class 4 – 40cm

Not before 12pm

Class 5 – Prettiest Mare

Class 6 – Handsomest Gelding

Class 7 – Fancy Dress

Not before 2pm

Class 8 – 50cm

Class 9 – 60/70cm

Class 10 – 70/80cm